Transit Visa

วันนี้เราจะอธิบายรายละเอียดในการขอ วีซ่าประเภท เดินทางผ่านราชอาณาจักร ( Transit Visa)กันนะครับ

  1. การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักรนั้น จะออกให้แก่ชาวต่างชาติเพื่อการใดๆ ดังต่อไปนี้

-เพื่อเดินทางผ่านราชอาณาจักร (ใช้รหัส TS)

-เพื่อเล่นกีฬา (ใช้รหัส S)

-เป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือเป็นคนประจำพาหนะที่เข้ามายัง ท่า สถานี หรือท้องที่ในราชอาณาจักร (ใช้รหัส C)

  1. อายุของวีซ่าที่ออกให้คือ 3 เดือน
  2. ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
  3. ค่าธรรมเนียม 800 บาท ต่อครั้ง
  4. จำนวนเงินขั้นต่ำที่ควรมีติดตัวประมาณ 10,000 บาท หรือครอบครัวละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
  5. เอกสารที่ต้องใช้

– หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

– แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

-รูปถ่ายขนาด 2 ½ นิ้ว จำนวน 2 รูป

-บัตรโดยสารเครื่องบิน ไปและกลับ หรือที่จะเดินทางไปประเทศที่ 3

-วีซ่าของประเทศที่ 3ในหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีวีซ่ารหัส TS)

-หนังสือเชิญให้เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬา (กรณีวีซ่ารหัส S)

– หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือเป็นคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานี หรือท้องที่ในราชอาณาจักร (กรณีวีซ่ารหัส C)

-ทั้งนี้ อาจขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย