คลังเก็บป้ายกำกับ: เอกสารในการขอไทยวีซ่า

เอกสารใน การขอไทยวีซ่า

เอกสารในการขอไทยวีซ่า

เอกสารใน การขอไทยวีซ่า ประเภทต่างๆ จากบทความที่แล้วเราได้รู้ถึงประเภทต่างๆของ การขอไทยวีซ่า ไปแล้ว คราวนี้เราจะมาอธิบาย เอกสารใน การขอไทยวีซ่า ของแต่ละประเภทกันเลยครับ

การขอไทยวีซ่า ประเภท คนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)

 • เอกสารที่ต้องใช้ใน การขอไทยวีซ่า
 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
 • รูปถ่านขนาด 2 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาในระยะไม่เกิน 6 เดือน และไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ)
 • บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ หรือที่จะเดินทางไปประเทศที่ 3
 • วีซ่าของประเทศที่ 3 ในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ในกรณีขอไทยวีซ่าประเภท เดินทางผ่านราชอาณาจักร
 • หนังสือเชิญให้เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬา ในกรณีขอไทยวีซ่าประเภท เพื่อเล่นกีฬา
 • หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือเป็นคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานี หรือ ท้องที่ในราชอาณาจักร กรณี ขอไทยวีซ่าประเภท เป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือเป็นคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานี หรือ ท้องที่ในราชอาณาจักร
 • ทั้งมี อาจมีการขอเอกสารหรือสัมภาษณ์ ผู้ขอไทยวีซ่า เพิ่มเติมด้วย

การขอไทยวีซ่า ประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa)

 • เอกสารที่ต้องใช้ใน การขอไทยวีซ่า
 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาในระยะไม่เกิน 6 เดือน และไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ)
 • หลักฐานที่แสดงว่าจะเดินทางออกจากประเทศไทยหลังจากสิ้นสุดการท่องเที่ยว
 • เอกสารจากบริษัทท่องเที่ยว (กรณีเดินทางมากับบริษัททัวร์)
 • ทั้งมี อาจมีการขอเอกสารหรือสัมภาษณ์ ผู้ขอไทยวีซ่า เพิ่มเติมด้วย

การขอไทยวีซ่า ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (์Non-Immigrant Visa)

 • เอกสารที่ต้องใช้ใน การขอไทยวีซ่า
 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
 • รูปถ่านขนาด 2 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาในระยะไม่เกิน 6 เดือน และไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ)
 • เอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางเช่น
 • 1. การขอไทยวีซ่า ที่การเข้ามาในฐานะของบุคคลในครัวเรื่อนหรือในความอุปการะ
 • หลักฐานที่ต้องใช้คือ
 • 1.1 หลักฐานการเป็นบิดา มารดา บุตร สูติบัตร ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น
 • 1.2 หนังสือรับรองการทำงาน ใบอนุญาตทำงานที่ยังมีอายุใช้งาน ของผู้ที่ทำงานในประเทศไทย
 • 1.3 หลักฐานแสดงว่าคู่สมรสเป็นคนสัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และ หลักฐานแสดงฐานะการเงิน
 • 1.4 หนังสือจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี
 • 2. การขอไทยวีซ่า ที่เข้ามาเพื่อรับการรักษาพยาบาบ
 • 2.1 หนังสือตอบรับจากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย
 • 3. การขอไทยวีซ่า ที่เข้ามาในฐานะ คู่ความหรือพยานในศาล
 • 3.1 หนังสือหรือหมายจากศาลของไทย
 • 4. การขอไทยวีซ่า เพื่อการใช้ชีวิตในฐานะผู้สูงอายุ
 • 4.1 ผู้ร้องต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และจะต้องระบุวัตถุประสงค์ว่าจะเข้ามาในฐานะผู้สูงอายุหรือเกษียณ และจะไม่ทำงานในระหว่างพำนักในไทย
 • 4.2 หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินหรือหลักฐานการได้เงินบำนาญ
 • 5. การขอไทยวีซ่า ประเภทนักเรียน นักศึกษา
 • 5.1 หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา
 • 5.2 หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กรณีเป็นโรงเรียนเอกชน)
 • 6. การขอไทยวีซ่า ประเภท นักบวชที่จะเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา
 • 6.1หนังสืออนุญาตจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • 7.การขอไทยวีซ่า ประเภท การปฎิบัติหน้าที่ราชการ การปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ การฝึกอบรมดูงาน
 • 7.1 หนังสือจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานรัฐบาล ที่เกี่ยวข้อง
 • 8. การขอไทยวีซ่า ประเภทการทำงาน
 • 8.1 หนังสือจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งผลการพิจาณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในบริษัทที่ขอได้ (ในการขอรับหนังสือกรมการจัดหางานดังกล่าว นายจ้างที่จะจ้างคนต่างด้าวต้องไปยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงานหรือแบบ ตท.3 ณ กองงานคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หรือที่สำนักงานแรงงานจังหวัด)