คลังเก็บป้ายกำกับ: ต่ออายุวีซ่า

การ ต่ออายุวีซ่า

ต่ออายุวีซ่า

สำหรับใครหลายๆคน ยังคงไม่ว่าเมื่อเราได้วีซ่าเข้ามาในประเทศหนึ่ง และเมื่อพำนักอยู่ประเทศนั้นจนครบกำหนดวีซ่าหรือวันที่อนุญาตให้อยู่ได้นั้นได้หมดลง เราสามารถ ต่ออายุวีซ่า (Visa Extension) ได้ ซึ่งเอกสารนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราขอ ต่ออายุวีซ่าประเภทไหน

สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย ไม่ว่าจะเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรก็ตาม หากต้องการจะพำนักอยู่ในประเทศไทยต่อ เมื่อวีซ่าหมดจำเป็นจะต้องทำการ ต่ออายุวีซ่า ซึ่งวีซ่าประเภทชั่วคราวนั้นจะมีเวลาให้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ 90 วัน หลังจากนั้นชาวต่างชาติจะต้องออกนอกประเทศ หรือขอ ต่ออายุวีซ่า เพื่อขยายเวลาพำนักอยู่ในประเทศไทย ซึ่งในการยื่นขอ ต่ออายุวีซ่า ครั้งแรกนั้นจะสามารถอยู่พำนักได้เป็นเวลา 1 ปี หรือ 365 วัน และสามารถยื่นขอ ต่ออายุวีซ่า ครั้งต่อไปได้คราวละ 1 ปี อย่างนี้ต่อไปได้เรื่อยๆ โดยทั้งนี้ชาวต่างชาติจะต้องยื่นขอ ต่ออายุวีซ่า ก่อยวีซ่าเดิมหมดอายุอย่างน้อย 1 เดือน หรือ 30 วัน

เอกสารที่ชาวต่างชาติจะต้องเตรียมเพื่อยื่นในการ ต่ออายุวีซ่า มีดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้

กรณี นักศึกษา อาสาสมัคร นักวิจัย ชาวต่างชาติ (Non-Immigrant ED)

1.หนังสือขอขยายเวลาพำนักในประเทศ

2.หนังสือเดินทาง และสำเนาหน้าแรกและหน้าวีว่าล่าสุด

3.แบบฟอร์ม ตม.7

4.รูปถ่าย 1 รูป ( 4×6 ซม.)

5.ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

6.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

7.ค่าธรรมเนีนมการต่อวีซ่า 1,900 บาท

สำหรับลูกจ้างชาวต่างชาต (Non-Immigrant B)

1.หนังสือนำขอขยายเวลวพำนักในประเทศ

2.หนังสือเดินทาง และสำเนาหน้าแรกและหน้าวีซ่าล่าสุด

3.แบบฟอร์ม ตม. 7

4.แบบฟอร์ม สตม.2

5.รูปถ่าย 1 รูป (4×6 ซม.)

6.สำเนาสัญญาจ้าง

7.ใบอนุญาตการทำงานและสำเนา

8.ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า 1,900 บาท

กรณีที่ชาวต่างชาติพำนักในประเทศเกินวันหมดอายุของวีซ่า (Over stay) จะต้องเสียค่าปรับวันละ 500 บาท และ ปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท