บริการด้านจดทะเบียน

บริษัท เอนที คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนบริษัท และ ยื่นขอใบอนุญาตในแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายในวันเดียว ยื่นขอ อย. ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน หรือ ขอใบอนุญาติเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้บริษัท เอนที คอนซัลแทนท์ จำกัด นั้น ประกอบไปด้วยบุคลากรมืออาชีพมากมายหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น วีซ่า หนังสืออนุญาตทำงาน จดทะเบียนบริษัท  บัญชี  ภาษี  การลงทุน หรือ กฎหมาย ซึ่งแต่ละคนมีประสบการณ์ในด้านนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี บริษัท เอนที คอนซัลแทนท์ จำกัด นั้นมีความตั้งใจจะมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกคน โดยให้ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ อย่างสุดความสามารถ  อีกทั้งบริษัทยังมีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และดำเดินงานตามกฎหมาย รักษาความลับของลูกค้า ทำให้ บริษัท เอนที คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นที่ยอมรับแก่บรรดาลูกค้า ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดมาเป็นเวลากว่า 5 ปี.

บริษัท เอนที คอนซัลแทนท์ จำกัด เราให้บริการในการขอวีซ่าประเทศไทย และหนังสืออนุญาตทำงาน ให้ชาวต่างชาติแบบครบวงจร รวมถึงให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาในด้าน บัญชี ภาษี จดทะเบียนบริษัท และกฎหมายอีกด้วย บริษัท เอนที คอนซัลแทนท์ จำกัด เน้นที่การบริการด้วยใจ เป็นกันเอง และเข้าใจและแก้ปัญหาของลูกค้าได้ตรงจุด ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา

ntconsult-building

บริการด้านจดทะเบียน (Registration Services)

 1. ยื่นขอใบอนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(สกท.): Board of Investment (BOI)
 2. ยื่นขอใบอนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการอาการและยา(อย.): Food and Drug Administration
 3. ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
 4. ขอใบอนุญาตเครื่องหมายการค้า (Trade mark)

บริการด้านจดทะเบียนบริษัท (Company Registration Services)

 1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว
 2. แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ
 3. แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด
  3.1 ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน
  3.2 ย้ายข้ามจังหวัด
 4. แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญของบริษัท
  4.1 แก้ไขเพิ่มเติมดวงตรา
  4.2 แก้ไขเพิ่มเติมดวงตรามากกว่า 1 ดวง
 5. แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและดวงตราสำคัญ
 6. แก้ไขเพิ่มวัตถุที่ประสงค์
 7. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ ข้อ 2. ข้อ 3. ที่ตั้งสำนักงานและดวงตรา
 8. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 (แปลงมูลค่าหุ้น)
 9. แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้เพิ่มทุนหรือเพิ่มทุนและหนังสือบริคณห์สนธิข้อ
 10. แก้ไขเพิ่มเติมลดทุนบริษัท
  10.1 มติพิเศษให้ลดทุน
  10.2 ลดทุนและหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5.
 11. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
 12. จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด
 13. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหรือตั้งหรือเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีหรืออำนาจของผู้ชำระบัญชีหรือที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
 14. การชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท
 15. การจดทะเบียนควบบริษัทจำกัด
  15.1 มติพิเศษให้ควบบริษัท
  15.2 ควบบริษัท