บริการด้านรับรองเอกสาร

ntconsult-paper

บริการด้านรับรองเอกสาร (Legalization Services)

 1. รับรองลายมือชื่อในเอกสาร
 2. รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น
 3. รับรองคำแปลเอกสาร
 4. รับรองข้อเท็จจริง
 5. รับรองสำเนาเอกสาร
 6. รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
 7. จัดทำคำสาบาน
 8. จัดทำบันทึกคำให้การ
 9. ทำคัดค้านตราสาร
 10. รับรองตัวบุคคล
 11. ทำหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด