บริการด้านบัญชี

ntconsult-account

บริการด้านบัญชี (Accounting Services)

 1. รับทำบัญชีรายปีรายไตรมาสรายเดือนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วยโปรแกรมบัญชีโปรแกรมสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ
 2. จัดทำภาษีหักณที่จ่ายและยื่นภาษีภ.ง.ด. 1, 3 , 53, 54
 3. จัดทำรายงานภาษีซื้อขายภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่นภ.พ. 30
 4. จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51), ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50)
 5. จัดทำและยื่นแบบภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา
 6. จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี, สมุดบัญชีต่างๆและรายงานต่างๆทางบัญชี
 7. รับปิดงบการเงินประจำปี
 8. รับขึ้นทะเบียนประกันสังคมและยื่นเงินสมทบประกันสังคม
 9. ให้คำปรึกษาด้านบัญชี
  • ภาษีวางระบบบัญชี
  • วางแผนภาษี
 10. ทำรายงานบัญชีเพื่อผู้บริการใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ทองธุรกิจของท่านในเรื่องการเสียภาษีที่ถูกต้อง
 11. เป็นตัวแทนเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากรเมื่อท่านได้รับจดหมายเชิญพบจากกรมสรรพากร