บริการด้านกฎหมาย

ntconsult-law

บริการด้านกฎหมาย (Legal Services)

คดีแพ่งและพาณิชย์

 1. คดีกู้ยืมเงิน
 2. คดีจำนอง
 3. คดีผิดสัญญาซื้อขายที่ดิน
 4. คดีเช่าซื้อรถยนต์หรือเช่าซื้อสินค้า
 5. คดีผิดสัญญา
 6. เช่าบ้านหรือที่ดิน
 7. คดียกเลิกการให้ทรัพย์สินหรือเพิกถอนฉ้อฉล
 8. คดีเรียกเงินตามเช็ค
 9. ร้องขอครอบครองปรปักษ์ที่ดิน
 10. ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
 11. คดีมรดกหรือทำพินัยกรรม
 12. ร้องขอรับรองบุตร
 13. ร้องขอค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร
 14. ฟ้องหย่า
 15. ฟ้องแบ่งสินสมรส
 16. ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงชู้
 17. ร้องขอรับรองบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย
 18. ฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
 19. คดีละเมิดบุกรุกที่ดินบุกรุกเคหะสถาน
 20. ฟ้องขับไล่จากการบุกรุกหรือขับไล่ตามหนังสือสัญญา
 21. คดีละเมิดทำร้ายร่างกายรถชน
 22. ฟ้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ์
 23. ฟ้องแบ่งมรดก
 24. ฟ้องให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะ
 25. ฟ้องเรียกค่านายหน้าหรือเรียกค่าจ้าง
 26. ภริยาฟ้องให้สามีจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู
 27. ฟ้องเปิดทางจำเป็น
 28. ฟ้องเป็นทางภาระจำยอม
 29. ฟ้องขอให้เปิดทางสาธารณะ
 30. ฟ้องเลิกหุ้นสามัญ
 31. ฟ้องผิดสัญญาบัตรเครดิตกู้เงินเกินบัญชีจำนองค้ำประกัน

คดีอาญา

 1. คดีปลอมแปลงเอกสาร
 2. คดีเกี่ยวกับละเมิดทางการค้า
 3. คดีทำร้ายร่างกาย
 4. คดีหมิ่นประมาท
 5. คดีลักทรัพย์
 6. คดีรับของโจร
 7. คดีวิ่งราวทรัพย์
 8. คดีชิงทรัพย์
 9. คดียักยอกทรัพย์
 10. คดีปล้นทรัพย์
 11. คดีฉ้อโกงทรัพย์
 12. คดีรีดเอาทรัพย์
 13. คดีทำให้เสียทรัพย์
 14. คดีบุกรุก
 15. คดียาเสพติด
 16. คดีเกี่ยวกับป่าไม้
 17. คดีคนต่างด้าว
 18. คดีเช็ค
 19. คดีอาวุธปืน
 20. คดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ตาย
 21. คดีข่มขืนกระทำชำเรา
 22. คดีฆ่าคนตายโดยเจตนา
 23. คดีพยายามฆ่า
 24. คดีดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
 25. คดีทำร้ายเจ้าพนักงาน
 26. คดีหมิ่นประมาท

กฎหมายอื่นๆ

 • คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 • คดีล้มละลาย
 • คดีภาษีอากร
 • คดีแรงงาน
 • คดีอื่นๆนอกจากนี้

การทำสัญญาต่างๆ

 1. สัญญาซื้อขายที่ดิน
 2. สัญญาซื้อขายที่ดินทั่วไป
 3. สัญญาจำนอง
 4. สัญญาเช่าซื้อ
 5. สัญญากู้ยืม
 6. สัญญาค้ำประกัน

รับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้แก่บริษัทและห้างร้านต่างๆ

รับติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่อดำเนินงานจดทะเบียนหรือขอใบอนุญาตต่างๆ