ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คืออะไร

เคยสงสัยกันไหมครับว่า ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือ วีซ่าทำงาน (Work Visa) นั้นคืออะไร มีหน้าที่อย่างไร

ใบอนุญาตทำงาน นั้นจะออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย ที่มีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการ หรือเข้ามาเป็นลูกจ้าง ในประเทศไทยนั้น จำเป็นต้องยื่นการขอเปลี่ยนแปลงประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ว่าด้วย ชาวต่างชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงตราเป็น Non-Immigrant visa B หรือ วีซ่าประเภทธุรกิจนั่นเอง และเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องยื่นขอ ใบอนุญาตทำงาน ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้ และเมื่อชาวต่างชาติได้ทำการขอวีซ่า Non-Immigrant Visa B แล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ชาวต่างชาตินั้นจะต้องไปยื่นขอ ใบอนุญาติทำงาน ได้ที่ กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) ภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่ชาวต่างชาติได้เดินทางมาถึงราชอาณาจักรไทยแล้ว ตามกฎหมายที่ให้พำนักอยู่ได้ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการขอ ใบอนุญาตทำงาน

คุณสมบัติของชาวต่างชาติที่จะขอ ใบอนุญาตทำงาน นั้นแบ่งออกเป็น 4 ข้อดังนี้

1.ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เขามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวว่าด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (Non-Immigrant)นั้น จะต้องมิได่รับอนุญาตให้เขามาในฐานะนักท่องเที่ยว (Tourist) หรือ เดินทางผ่าน (Transit) ซึ่งจะอนุญาตทำงานในครั้งแรก หรือ เมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงขอใหม่
2.ชาวต่างชาตินั้น จะต้องมีความสามารถในการทำงานที่ขออนุญาตนั้น
3.ชาวต่างชาตินั้นจะต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั้นเฟืองไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการอันเป็นที่รังเกียจต่อสังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และ โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
4.ชาวต่างชาตินั้นต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือ กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

ทั้งนี้ นี่เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการขอ ใบอนุญาตทำงาน เท่านั้น ซึ่งรายละเอียดอื่นๆจะมานำเสนออีกครั้งในบทความถัดไป