วีซ่า คืออะไร

เคยสงสัยไหมครับ ว่าเวลาเราไปเที่ยว หรือต่างชาติเข้ามาเที่ยวในบ้าน ทำไมจะต้องทำ วีซ่า (Visa) และวีซ่า กับ หนังสือเดินทาง (Passport)นั้นต่างกันอย่างไร

 

หนังสือเดินทาง (Passport) นั้นคือหนังสือเดินทางที่จะออกให้แก่ประชาชน หรือ เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งหนังสือเดินทางที่มีหน้าปกสีแดงเลือดหมูนั้น จะออกให้แก่บุคคลธรรมดา ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ไปธุรกิจในต่างประเทศ หรือ ไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศ เป็นต้น

หนังสือเดินทางของแรงงานต่างด้าว (Foreigner Passport)นั้น เป็นเอกสารที่ใช้แสดงตัวตนของชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่เหมือนบัตรประชาชนของต่างชาติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเข้ามาทำงานในไทย ตามที่ประเทศต้นทางได้ทำข้อตกลงกับประเทศไทยไว้ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเอกสารในการรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการตรวจสอบ และที่สำคัญเป็นเอกสารสำหรับใช้ทำสัญญาจ้างงานกับนายจ้างที่เมืองไทย และ ต้องขอใบอนุญาติทำงาน (วีซ่าทำงาน) และจะต้องรายงานตัวทุกๆ 90 วันอีกด้วย

 

วีซ่า (Visa) นั้นหมายถึง หลักฐานในการอนุญาตในการเข้าประเทศที่เป็นรอยตราประทับหรือที่เป็นแผ่นกระดาษสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ในหนังสือเดินทาง(Passport) ในการขอวีซ่านั้นทั่วโลกจะใช้หลักการเดียวกัน คือ การเดินทางระหว่างประเทศนั้น จะต้องมีการขอ วีซ่า ของประเทศนั้นๆเสียก่อน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อยกเว้นสำหรับบางประเทศซึ่งได้ทำความตกลงกัน โดยยกเว้นไม่ต้องขอ วีซ่า ก็ได้ เช่น การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ของคนไทยที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

วีซ่า + หนังสือเดินทาง

 

หนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับในประเทศไทย จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ

  1. หนังสือเดินทางธรรมดา (สีแดงเลือดหมู) ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป มีอายุไม่เกิน 5 ปี
  2. หนังสือเดินทางราชการ (สีน้ำเงินเข้ม) ออกให้สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่เดินทางไปต่างประเทศ เพื่องานในราชการเท่านั้น ไม่สามารถใช้เดินทางส่วนตัวได้ มีอายุไม่เกิน 5 ปี
  3. หนังสือเดินทางทูต (สีแดงสด)
  4. หนังสือเดินทางชั่วคราว (สีเขียว)

วีซ่า (Visa) สำหรับในประเทศไทย จะแบ่งออกเป็น 6 ประเภทคือ

  1. ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร
  2. ประเภทนักท่องเที่ยว
  3. ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
  4. ประเภททูต
  5. ประเภทราชการ
  6. ประเภทอัธยาศัยไมตรี

เป็นอย่างไรบ้างครับ พอจะเข้าใจแล้วนะครับว่า วีซ่า (Visa) คืออะไร หนังสือเดินทาง(Passport)คืออะไร และทั้ง2มีความแตกต่างอย่างไร ในบทหน้าผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าประเทศใดบ้างได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอ วีซ่า