วีซ่านักเรียน (ED Visa)

สวัสดีครัย วันนี้เราจะมาพูดถึงวีซ่านักเรียนกันครับ ที่จะพูดในที่นี้หมายถึง วีซ่านักเรียนที่เราจะขอให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษา อบรม หรือ ดูงาน ในประเทศไทยครับ ซึ่งวีซ่าประเภทนี้เราจะเรียนว่า Education Visa หรือ ED Visa นั้นเอง

ED Visa นั้นจะอยู่ในกลุ่มประเภทคนอยู่ชั่วคราว หรือ Non-Immigrant Visa category B นั่นเองครับ

Education Visa หรือ ED Visa นั้นคืออะไร ?

Education Visa หรือ วีซ่านักเรียน นั้น คือวีซ่าที่ทำให้ชาวต่างชาติ ที่เข้ามาศึกษา ดูงาน หรือฝึกอบรม สามารถพำนักในราชอาณาจักรไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นระยะเวลา 4 เดือน หรือ 6 เดือน เพื่อทำการศึกษา ดูงาน หรือฝึกอบรม

ซึ่งชาวต่างชาติที่ต้องการจะเข้ามาศึกษาในราชอาณาจักรไทย สามารถทำเรื่องขอวีซ่า ได้จากสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ต้องการเข้ามาเรียนในไทย เนื่องจากสถาบันส่วนใหญ่ที่จะเปิดสอนภาษาให้กับชาวต่างชาติจะต้องได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการถึงหลักสูตรในการสอน หากชาวต่างชาติต้องการเรียนภาษาและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย สามารถติดต่อสถาบันสอนภาษาที่เปิดอยู่เพื่อติดต่อขอเป็นนักศึกษาและขอวีซ่านักเรียนในเวลาเดียวกัน

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1.ชาวต่างชาตินั้นจะได้รับวีซ่า ประเภท ED Visa หรือมีตราประทับ Non-Immigrant ED ในพาสปอตร์เรียบร้อยแล้ว
2.จะต้องได้รับการรับรอง และ ขอให้อยู่ศึกษาต่อ จากสถาบันศึกษานั้น ซึงทางสถาบันนั้นๆ จะเป็นผู้ออกเอกสารให้