วีซ่านักท่องเที่ยว

วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว หรือ ก็คือ Tourist Visa

  1. การตรวจลงตราประเภทนี้ จะออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ (ใช้รหัส TR)
  2. อายุวีซ่า 3 เดือน หรือ 6 เดือน
  3. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาทต่อครั้ง
  4. ระยะเวลาที่ให้อยู่ในราชอาณาจักร ครั้งละ 60 วัน
  5. จำนวนที่ควรจะต้องมีติดตัวคือไม่น้อยกว่า 20,000 บาท หรือ ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท
  6. เอกสารที่ใช้

– หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

– แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

-รูปถ่ายขนาด 2 ½ นิ้ว จำนวน 2 รูป

– หลังฐานที่แสดงว่าจะเดินทางออกจากประเทศไทยหลังจากสิ้นสุดการท่องเที่ยว

-เอกสารจากบริษัทท่องเที่ยว (กรณีเดินทางมากับบริษัททัวว์)

-ทั้งนี้ อาจขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย