วีซ่าคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)

ครับเราจะมาต่อกันในเรื่องของ วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว หรือ Non-Immigrant Visa กันครับ

  1. การตรวจลงตรานั้น จะออกให้แกชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

– การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ (ใช้รหัส F)

– การติดต่อหรือ ประกอบธุรกิจ และการทำงาน (ใช้รหัส B)

– การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (ใช้รหัส IM)

– การลงทุนหรือการอื่นภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (ใช้รหัส IB)

– การศึกษา ดูงาน และ ฝึกอบรมต่างๆ (ใช้รหัส ED)

– การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน (ใช้รหัส M)

– การเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมสาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (ใช้รหัส R)

– การค้าคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้า หรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร         (ใช้รหัส RS )

– การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ (ใช้รหัส EX)

– การอื่นๆ

1). การเข้ามาใช้ชีวิตบั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ (ใช้รหัส O)

2). การเข้ามาในฐานะคู่ความหรือพยานสำหรับการพิจารณาดำเนินคดี (ใช้รหัส O)

3). การปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวคนต่างชาติ ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตกงสุล หรือปฏิบัติภารกิจอื่น โดยเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลดังกล่าว (ใช้รหัส O)

4). การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคนรับใช้ส่วนตัวซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อมาทำงานตามคณะผู้แทนทางการทูต หรือบุคคลซึ่งมีเอกสิทธิ์เท่าเทียมกัน กับบุคคลซึ่งมีตำแหน่งทางการทูตทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือกับองค์กร หรือ ทบวงการระหว่างประเทศ (ใช้รหัส O)

5).การให้ความอุปการะแก่หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย หรือบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยเป็นบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลดังกล่าว (ใช้ รหัส O)

6). การปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การกุศลสาธารณะ (ใช้รหัส O)

7). การเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้เคยมีสัญชาติไทย เพื่อเยี่ยมญาติ หรือขอกลับเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร (ใช้รหัส O)

8). การเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการรักษาพยาบาล (ใช้รหัส O)

9). การเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาตามความต้องการของทางราชการ (ใช้รหัส O)

  1. อายุวีซ่า

– 3 เดือน สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ครั้งเดียว (Single Entry)

– 1 ปีสำหรับ สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้หลายครั้ง (Multiple Entries)

3.ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท (Single Entry) และ 5,000 บาท (Multiple Entries)

  1. ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

5.จำนวนเงินที่ต้องมีคือ ไม่น้อยกว่า 20,000 บาท หรือ ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท

6.เอกสารที่ต้องใช้คือ

– หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

– แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกครบถ้วนแล้ว

-รูปถ่ายขนาด 2 ½ นิ้ว จำนวน 2 รูป

เอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์

กรณีเข้ามาในฐานะเป็นบุคคลในครัวเรือนหรือในความอุปการะ (รหัส O)

– หลักฐานการเป็นบิดา มารดา บุตร /สูติบัตร / ใบสำคัญการสมรส

– หนังสือรับรองการทำงาน ใบอนุญาตทำงานที่ยังมีอายุใช้งาน ของผู้ที่ทำงานในประเทศไทย

-หลักฐานแสดงว่าคู่สมรสเป็นคนสัญชาติไทย หรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หลักฐาน

– หนังสือจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานของรัฐ

กรณีเข้ามาเพื่อรับการรักษาพยาบาล (รหัส O)

– หนังสือตอบรับจากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย

กรณีคู่ความหรือพยานในศาล (รหัส O)

– หนังสือหรือหมายจากศาลของไทย

กรณีเข้ามาเพื่อใช้ชีวิตในฐานะผู้สูงอายุ (รหัส O)

– ผู้นั้นต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดยระบุวัตถุประสงค์ว่าจะขอเข้ามาใช้ชีวิตในฐานะผู้สูงอายุ หรือ เกษียน และจะไม่ทำงานในระหว่างพำนักในไทย

– หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินหรือหลักฐานการได้รับเงินบำนาญ (ต้องมีเงินฝากไม่น้อยกว่า 200,000 บาท หรือมีรายได้ หรือ บำนาญ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บาท)

*หมายเหตุ*

– เมื่อคนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วัน การขยายระยะเวลาพำนัก จะต้องติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

– หากเป็นการขอขยายระยะเวลาพำนักระยะยาว คือ 1 ปี สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาโดยหลักเกณฑ์การเข้าเมืองของคนต่างชาติซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปีบริบูรณ์ ซึ่งประสงค์จะขอรับการตรวจลงตราเพื่อเข้ามาพำนักในราชอาณาจักรคราวละไม่เกิน 1 ปี รหัส O-A โดยใช้หลักเกณฑ์ว่าผู้ร้องต้องมีหลักทรัพย์เป็นเงินฝาก 800,000 บาท หรือ รายได้ หรือ บำนาญ เดือนละ 65,000 บาท หรือ มีเงินฝากและรายได้รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท