การ รายงานตัว 90 วัน

การ รายงานตัว 90 วัน

ในกรณีที่ชาวต่างชาติต้องการพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกิน 90 วันนั้น จำเป็นจะต้องแจ้งความประสงค์และแจ้งที่พักอาศัย ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุกๆ 90 วัน ซึ่งเราเรียกว่าการ รายงานตัว 90 วัน (Report 90 days) ซึ่งสามารถแจ้งล่วงหน้าได้ 7 วัน ก่อนครบกำหนด 90 วัน หรือ หลังจากครบกำหนดไปแล้ว 7 วัน

เอกสารประกอบการ รายงานตัว 90 วัน คือ

1.หนังสือเดินทางและสำเนาหน้าแรกและวีซ่าหน้าล่าสุด

2.แบบฟอร์มการแจ้งอยู่เกิน 90 วัน

ในกรณีที่ชาวต่างชาตินั้น อยู่เกิน 90 วัน โดยไม่แจ้งที่พักต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือแจ้งช้ากว่ากำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเองและเสียค่าปรับ 2,000 บาท หรือชาวต่างชาติถูกจับกุมไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ต้องเสียค่าปรับ 4,000 บาท