ต่อใบอนุญาตทำงาน

ในการ ต่อใบอนุญาตทำงาน นั้น

ชาวต่างชาติจะต้องยื่นเรื่องขอ ต่อใบอนุญาตทำงาน ก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ เมื่อคนต่างชาติได้ขอยื่น ต่อใบอนุญาตทำงาน ภายในกำหนดเวลาแล้ว ก็สามารถทำงานไปพลางก่อนได้จนกว่านายทะเบียนจะแจ้งผลการพิจารณาว่าจะต่อใบอนุญาตให้หรือไม่อนุญาต การ ต่อใบอนุญาตทำงาน นั้นจะได้รับการพิจาณาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี ในกรณีคนต่างชาติยังคงทำงานในขณะเมื่อใบอนุญาตหมดอายุแล้ว โดยไม่ได้ยื่นคำขอ ต่อใบอนุญาตทำงาน ก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอายุหรือยื่นคำขอแล้วแต่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ ต่อใบอนุญาตทำงาน และมิได้อุทธรณ์หรืออุทธรณ์แล้วแต่รัฐมนตรีมีคำสั่งวินิจฉัยไม่อนุญาต มีความผิดจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ